ИЗДВАЈАМО

ГЛАВНИ ОДБОР

Између две седнице Скупштине Главни одбор је највиши орган Странке.

Главним одбором руководи Председништво Странке а седницама главног одбора председава Председник или неко од чланова Председништва.

 

Главни одбор Јединствене Србије чине:

 1. По два представника општинских односно градских одбора;
 2. Одборници;
 3.  Посланици;
 4.  Председништво актива жена, подмлатка, Надзорног одбора, Статутарне комисије и Председништво Странке;
 5. Општински односно градски одбори.

 

Одлуке донете на седници Главног одбора су пуноважне ако седници присуствује више од половине чланова Главног одбора и ако су за одлуку гласали више од половине присутних чланова.

 

Између два заседања Скупштине Главни одбор може кооптирати нове чланове које предложе новоформирани општински одбори као и заменити изабране на предлог општинских одбора.

 

Основни задаци Главног одбора:

 1. Утврђује предлог политике и програма Странке и упућује Скупштини на усвајање;
 2. Одлучује о учешћу Странке на изборима самостално или у коалицији на свим нивоима;
 3. Доноси одлуке, препоруке, закључке и слично везано за рад Странке;
 4. Утврђује предлоге измена и допуна Статута Странке;
 5.  Утврђује организациону шему Странке;
 6. Врши избор комисија и радних тела Странке;
 7. Усваја финансијски извештај Странке за пословну годину;
 8. Разматра иницијативе за разрешавање председника, заменика председника, потпредседника, чланова Извршног одбора, Надзорног одбора и Статутарне комисије Странке;
 9. Одлучује о свим другим питањима значајним за рад Странке.