ИЗДВАЈАМО

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је највиши извршни орган Странке.

 

Извршни одбор чине до 33 члана и бира га Скупштина Странке на предлог Председништва Странке.

 

Чланови Извршног одбора су по функцији:

 1. Чланови Председништва;
 2.  Народни посланици;
 3.  Председник Актива жена;
 4.  Председник Подмлатка;
 5.  Председници покрајинских одбора Странке.

 

Извршни одбор може да ради ако седници Извршног одбора присуствује већина изабраних чланова. Извршни одбор своје одлуке доноси већином од укупног броја изабраних чланова. Између два заседања Скупштине Извршни одбор може предложити Главном одбору разрешење и именовање чланова Извршног одбора до једне трећине од укупног броја.

 

Извршни одбор:

 

 1. Извршава одлуке Скупштине и Главног одбора;
 2. Доноси финансијски план Странке за пословну годину;
 3. Образује изборни штаб за изборе;
 4. Координира рад општинских органа и виших органа Странке;
 5. Стара се о обезбеђивању финансијских средстава за рад Странке;
 6. Одређује лице одговорно за финансијко пословање, вођење пословних књига, доношење финансијских извештаја надлежним службама и Републичој изборној комисији;
 7. Обавља и друге послове од значаја за рад Странке.

 

Извршни одбор сазива Председник Странке а радом Извршног одбора руководи Председник или члан Председништва кога оно одреди.

 

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ:

 

 1. ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА
 2. РАТКО СТЕВАНОВИЋ
 3. ЂОРЂЕ КОСАНИЋ
 4. ВОЈИСЛАВ ВУЈИЋ
 5. НЕНАД ФИЛИПОВИЋ
 6. ДЕЈАН МАНИЋ
 7. РАДЕ БАСТА
 8. МИРОСЛАВ БОШКОВИЋ
 9. ИВАН ЛЕВАКОВ
 10. МИЛОШ МАРКОВИЋ
 11. ДЕЈАН ШКАЉАЦ
 12. СТЕФАН ЈОВАНОВИЋ
 13. МАРИЈА ЈЕВЂИЋ
 14. ЈЕЛЕНА ВУЈИЋ ОБРАДОВИЋ
 15. НАТАША ЗЛАТКОВИЋ
 16. ДЕЈАН ИГЊАТОВИЋ
 17. ДЕЈАН ПИСАРЕВИЋ
 18. ЖИВОТА СТАРЧЕВИЋ
 19. МИРОСЛАВ ЧЕМАН
 20. НЕБОЈША ТРАЈКОВИЋ
 21. ГОРАН ПЕТКОВИЋ
 22. ЈОВИЦА ИЛИЋ
 23. ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ
 24. МАРЈАН МИЈАИЛОВИЋ
 25. ЖАРКО МИЛОШЕВИЋ
 26. ГРАДИМИР МАКСИМОВИЋ
 27. ДРАГАН БОГДАНОВИЋ