ИЗДВАЈАМО

СКУПШТИНА

Највиши орган странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА је Скупштина Странке.

 

Изборна Скупштина Странке одржава се сваке 4. године.

 

Посебном одлуком Председништва Странке утврђује се број делегата Изборне скупштине.

 

Редовне седнице Скупштине одржавају се једном годишње а по потреби може и више пута.

 

Седницу Скупштине Странке сазива председник, а предлог дневног реда утврђује Председништво.

 

Ванредна седница може се сазвати на предлог Извршног одбора или на захтев најмање десет општинских односно градских одбора.

 

Скупштину Странке чине:

 

1.3 представника месних одбора;

2.5 представника општинских односно градских одбора, који имају до 500 чланова, по 10 представника општинских односно градских одбора који имају преко 500 чланова;

3.10 представника окружних одбора;

4.15 представника покрајинских одбора;

5.Одборници Општинских и Градских скупштина;

6. Посланици Народне Скупштине Србије и посланици Покрајинских скупштина;

7. Чланови Председништва, Главног, Извршног, Надзорног одбора, Статутарне комисије;

8. Председништва актива жена и Председништва подмлатка Странке;

9.Општински и градски одбори који су самостално прешли изборни праг, имају право на још по 30 представника.

 

 Као највиши орган Скупштина Странке:

 

1.Усваја Статут и измене и допуне Статута;

2.Утврђује програм и политику Странке;

3.Бира и разрешава председника, заменика председника и потпредседнике Странке, чланове Главног одбора, Извршног одбора , Надзорног одбора и Статутарне комисије на период од четири године;

4.Одлучује о промени назива Странке;

5.Доноси Пословник о свом раду;

6.Одлучује о удруживању Јединствене Србије у политичке савезе у земљи и иностранству;

7.Доноси одлуку о спајању странке Јединствена Србија са другим политичким странкама;

8.Доноси одлуку о престанку рада странке Јединствене Србије и располагању имовином Јединствене Србије.

9.Скупштина пуноважно одлучује ако на седници присуствује више од половине чланова Скупштине;

10. Гласање на Скупштини је јавно, осим ако Скупштина другачије не одлучи;

11.Одлука на Скупштини је донета ако за њу гласа више од половине присутних делегата;

12.Избор председника, заменика председника и потпредседника Странке врши се тајним или јавним гласањем о чему Скупштина доноси одлуку пре гласања.